I. Všeobecné obchodní podmínky [VOP]
1.Následující všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy, které jsou uzavřeny s IBZ St. Marienthal. K tomu patří zvláště závazné přihlášky a rezervace pro nabízení služby IBZ na základě platného ceníku. Ostatní VOP jako ty, které stanoví IBZ, nejsou obsahem smlouvy, ikdyž jim IBZ vysloveně neodporuje.
2. Na ubytovací smlouvy se aplikují vedle §§ 701 ff. BGB obecné závazkové právo a ustanovení obecného nájemního práva BGB. Smlouva nemůže být jednostranně zrušena
3. Služby a tarify jsou vedením popř. vedením podniku IBZ volně stanoveny a mohou být tedy po uzavření smlouvy upraveny, pokud je časový úsek mezi uzavřením smlouvy a uskutečněním platby více než čtyři měsíce.
4. Smluvní partner nezíská nárok na přichystání určitého pokoje nebo místnosti. Pokud nejsou přpraveny smluvené prostory, bude se IBZ snažit dát k dispozici rovnocennou náhradu v domě, nebo v jiných objektech. Popř. musí smluvní partner za tímto účelem počítat s přiměřenou čekací lhůtou.
5. Rezervace jsou pro obě smluvní strany závazné. Odstoupení může nastat pouze se souhlasem IBZ a za dodržení ustanovení pod číslem 10 těchto VOP. Změny podílového DPH jdou na účet zákazníka nehledě na dobu uzavření smlouvy.
6. IBZ St. Mareinthal může podmínit jakékoliv objednávky, rezervace a takové platby, které mají být provedeny teprve s časovým odstupem jako podklad k uzavření smlouvy, částečným vyrovnáním s ohledem na provedení platby dlužné částky.
7. Rezervované pokoje jsou smluvnímu partnerovi k dispozici od 14.00 dne příjezdu. Pokud nebyla vysloveně dohodnutá pozdější doba příjezdu, vyhrazuje si IBZ právo, předat po 19.00 objednaný pokoj dále. V den odjezdu musí byt pokoje, jestliže nebylo vysloveně dohodnuto jinak, do 09.00 vyklizeny. To samé platí pro místnosti určené pro semináře a víceúčelové prostory.
8. Jestliže není objednavatel zároveň pořadatel, nebo jestliže objednává k tíži někoho jiného, tak ručí oba jako společní dlužníci.
9. Částka uvedená na faktuře musí být uhrazena dohodnutým způsobem, tak jak je uvedeno v závazné přihlášce, ihned a bez srážky ze slevy. V případě zpoždění platby je IBZ oprávněno, účtovat si úroky z prodlení ve výši 5% z diskontní sazby Německé spolkové banky, jestliže se neprokáže škoda z prodlení v jiné výši. Smluvní partner může protipohledávkou IBZ pouze do té míry vykompenzovat, když je jeho pohledávka shledána nespornou či právoplatnou.
10. Nepřevezme-li zákazník smluvní služby, které si předem objednal a rezervoval, tak zůstává zavázán k zaplacení smluvní ceny v následující výši:
  • za stornování mezi 60. a 6. dnem před smluvenou dobou poskytování služby je splatných 30% objednaných služeb,
  • za stornování mezi 5. a 1. dnem před smluvenou dobou poskytování služby je splatných 80% objednaných služeb,
  • za nepříjezd bez stornování je splatných 90% objednaných služeb, vztahujících se na smluvenou cenu objednaných služeb. Náhrady za nepřevzeté nebo jen z části převzeté služby smluvním partnerem se neuskutečují.
11. Pokud zůstanou ve veřejně přístupných prostorách IBZ, v technických zařízeních a v učebnách IBZ předměty nebo dokumenty, bereme za ně zodpovědnost pouze pokud byly přenechány do opatrovnictví oprávněné osobě. Cenné předměty jako šperky, kožichy a peníze lze uschovat do úschovny na recepci. Taková osoba je povinna uzavřít smlouvu o úschově s oprávněnou osobou. Za neuschované cenné předměty neručíme. V místnostech se kromě toho vztahuje ručení pouze na ty předměty a dokumenty, které přinese oprávněná osoba v platnosti s ubytovací smlouvou. Hraniční částka ručení IBZ je vymezena na 2.500 €, a to vyjma záměru nebo hrubé nedbalosti.
12. Ve veřejně přístupných prostorách IBZ je zakázána konzumace přineseného jídla nebo nápojů
13. Jestliže je smluvním partnerem ohrožena obchodní činnost nebo bezpečí IBZ či jeho hostů, tak může IBZ zrušit smlouvu. To platí také v případě vyšší moci a ostatních nepředvídatelných, neobyčejných a nezaviněných okolností, když je tím práce IBZ nemožná, neakceptovatelná a pro smluvního partnera nezajímavá.
14. Do prostor IBZ je zakázán vstup se zvířaty.
15.Smluvní partner je povinen neodkladně oznámit případné nedostatky nebo závady v IBZ. Smluvní partner uplatní své nároky během jednoho měsíce po smluvním ukončení poskytnutí plnění vůči IBZ. Po uplynutí lhůty může smluvní partner uplatnit své nároky pouze v případě, že nedodržení lhůty nebylo zapříčiněno jeho vinou. Promlčecí lhůta pro nároky smluvního partnera je šest měsíců. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy mělo být podle smlouvy ukončeno poskytnutí plnění. Pokud smluvní partner uplatnil nároky vůči IBZ, počítá se promlčecí lhůta až ode dne, kdy IBZ písemně tyto nároky odmítlo.
16. Hosté souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů. IBZ se zavazuje, že tyto údaje bude používat výlučně pro pracovní účely.
Soud určený pro řešení všech případných sporů mezi oběma stranami smlouvy sídlí v Görlitzu.
II. Dodatečná ustanovení vztahující se na semináře
1. Pokud oznámí hostující pořadatel centru IBZ počet účastníků semináře nejpozději do 14 dnů před zahájením semináře, je akceptována odchylka počtu účastníků 10%. Pokud je tato maximální odchylka překročena nebo pokud pořadatel zapomene oznámit počet účastníků, pak platí pro případ nevyčerpání kapacity semináře bod 10 ze Všeobecných obchodních podmínek.V případě překročení kapacity semináře, hradí vzniklé náklady pořadatel.
2. Hostující pořadatel nesmí podávat na seminářích jídlo a pití. Výjimkou je pouze případ, kdy slouží jako učební pomůcky. Ve zvláštních případech (národní jídla atd.) může být tato dohoda uzavřena písemně. V těchto případech musí pořadatel zaplatit poplatek, popř. korkovné ve výši dané dohodou
3.Použití dekoračních předmětů nebo jiných předmětů je zakázáno bez písemného souhlasu IBZ. Případné poškození zařízení nebo majetku, které způsobí v rámci konání semináře účastníci semináře, popř. návštěvníci, spolupracovníci, jiná osoba nebo sám pořadatel, a nejsou způsobeny ze strany IBZ, hradí hostující pořadatel. Pořadateli se doporučuje uzavřít pojištění škod, za které neručí IBZ.
4.Pokud se v rámci semináře pouští hudba, musí ji bude-li to třeba hostující pořadatel ohlásit organizaci GEMA (organizace na ochranu autorských práv hudebníků). Hostující pořadatel distancuje IBZ od všech postihů, které by mohly vzniknout z nedovoleného zneužívání práv GEMy nebo třetí osoby.
5. IBZ si vyhrazuje právo zrušit seminář při příliš nízkém počtu přihlášených nebo z jiných oprávněných důvodů. Zaplacené účastnické poplatky jsou navráceny bez stržení daně. Další nároky na náhradu škody jsou vyloučené.
Účastníci nemají právo vyžadovat nároky z pojištění.