boden

Je společný projekt nositele projektu Státního přírodovědeckého muzea v Görlitzu a Mezinárodního centra setkání St. Marienthal a je finančně podporován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí. V rámci vzdělávání v oblasti životního prostředí bylo půdě doposud věnováno méně pozornosti. Projekt „ Půda a škola” se proto zaměřuje na větší zastoupení této oblasti v kurzech, které se zabývají vzděláváním v oblasti životního prostředí.

V rámci spolupráce vyvíjejí odborné pedologické instituty s pedagogy strategie, jak téma „půda” silněji začlenit do školních osnov. Proto byly jako první krok prozkoumány školní osnovy saských škol z hlediska zastoupení výuky o půdách. Na základě toho byly koncipovány a realizovány kurzy pro učitele. Abychom zjistili, jestli mají naše koncepty reálnou šanci na uplatnění, vyzkoušeli jsme je v rámci projektových dní, respektive týdnů. Získané poznatky byly projednány s experty a byly použity pro návrh časového úseku, který by měl být věnován probrání této učební látky v rámci školních osnov. Dalším bodem tohoto projektu je seznámit ostatní s již vykonanou prací v oblastech „Půda a škola” a zkoordinovat ji. Projekt „Půda a škola” si klade za cíl informovat o možnostech šetrného zacházení s půdou, o půdotvorných procesech, o způsobech využívání půdy, o nejvážnějších hrozbách půdám a o půdách obecně, aby se přispělo k udržování půdy jako nutné podmínky života na Zemi. Tento projekt je určen pro všechny stupně všech typů škol. Pro dosažení co největšího efektu byly navržené vyučovací jednotky vyzkoušeny v praxi a poté byly představeny učitelům pomocí vzdělávacích kurzů a praktických metodických příruček.

Výsledky a cíle

Tento projekt sleduje tyto cíle:

 • Zakotvení tématu „půdy” do učebních osnov všech typů škol,
 • Zprostředkování znalostí v oblasti pedologie v rámci nových školních osnov,
 • Zprostředkování znalostí o životě v půdě, ve vodě a ve vzduchu,
 • Seznámení s obsahem a cílem Zákona o ochraně životního prostředí,
 • Zprostředkování znalostí o problémech degradace půdy jak v Německu tak po celém světě (např. eroze, zabírání půdy pro stavební účely, genová technika, zatížení půd difúzními zdroji znečištění, půdní komprese, ekologické zátěže z minulosti, změna klimatu),
 • Motivace k šetrnému chování vůči životnímu prostředí a hledání nových řešení (jako např. ekologické zemědělství, inovace v čištění odpadních vod, sanace starých ekologických zátěží),
 • Získání znalostí o fungování různých ekosystémů (např.les),
 • Tematizace pojmu „trvalá udržitelnost” a jeho významu pro náš životní styl,
 • Vývoj vyučovacích jednotek na téma „půda” jako model
 • Poznání života zdejší fauny a flóry a to i z hlediska půd.Vytvoření nových pohledů na svět ve spojitosti celkového vzdělání v oblastech životního prostředí a poznávání přírody,
 • Výměna poznatků mezi odborníky

V předchozím projektu byla vypracována tato metodická příručka.

Download : Handbuch Boden-Bildung

Kontakt Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal St. Marienthal (IBZ) Georg Salditt Pedagogický pracovník pro vzdělání v oblasti životního prostředí a politického vzdělání mládeže St. Marienthal 10 02899 Ostritz Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232 Fax:  +49 (0) 35 823 – 77 250
Email: Salditt@ibz-marienthal.de/