Landmanagementsysteme, Ökosystemdienstleistungen und Biodiversität – Entwicklung von STEuerungsInstrumenten am Beispiel des Anbaues Nachwachsender Rohstoffe

LÖBESTEIN je zkratkou řady německých výrazů, jež je možné přeložit jako: Systémy řízení krajiny, služby ekosystému a biodiverzitě, rozvoj řídících instrumentů na příkladu obnovitelných nerostných zdrojů. LÖBESTEIN je projektem probíhajícím od července 2010 do června 2013, který je podporován spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum (BMBF) v rámci bodu „Trvale udržitelný krajinný rozvoj” (FKZ 033L028). Mezi partnery projektu se řadí:

  • Leibniz-Institut pro ekologický prostorový vývoj z.s. (IÖR)
  • Leibniz-Centrum pro výzkum agrární krajiny z.s. (ZALF)
  • Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG)
  • Lužická společnost výrobců a zpracovatelů obnovitelných nerostných zdrojů z.s. (LEVG)
  • Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal (IBZ St. Marienthal)

Cíle projektu
Projekt LÖBESTEIN přispívá pod podmínkou zesíleného využívání obnovitelných nerostných zdrojů k tomu, že přírodou poskytnuté prostředky jsou udržovány a využívány ku prospěchu člověka. Jeho cílem je lepší zapojení těchto produktů ekosystému do společenských procesů, aby tak byly optimálně propojeny aktivity za ochranu klimatu se snahami o udržení biologické rozmanitosti a ekosystémů.
Okres Görlitz přitom slouží jako příkladový region, neboť s výjimkou pobřeží a velehor nabízí všechny druhy krajiny typické pro Střední Evropu. Také je již dnes možné v určitých oblastech regionu vnímat projevy předpovídané změny klimatu, např. silná letní sucha, snižování hladiny podzemních vod a extrémní projevy počasí.

Metodika
Služby ekosystému popisuje koncept, který je v projektu uplatňován a hodnocen. Popisuje služby, které jsou poskytovány přírodou a které slouží člověku. Kromě tržních služeb jako poskytování potravin a zdrojů energie (kukuřice, dřevo atd.) se jedná např. o ochranu před povodněmi, rozmanitost druhů a ekosystémů, nebo i atraktivní krajinné oblasti (k odpočinku a trávení volného času). Také produkty y služby bez vlastní tržní hodnoty jsou pro spokojený život člověka zcela nepostradatelné.
V projektu LÖBESTEIN se uskutečňuje praktický test tohoto konceptu, abychom tak zjistili, zdali je aplikovatelný při řízeném vytváření obnovitelných zdrojů. K tomu jsou zpracovávány krajní hodnoty a minimální požadavky, jež by tvorba biomasy k energetickým účelům měla splňovat, aby byly všechny služby ekosystému trvale zajištěny.
Vědci a různí další aktéři z praxe například testují nástroje řízení, plánování a podpory s ohledem na služby ekosystému, zejména pak jejich účinnost při kultivaci krajiny z hlediska zvýšeného pěstování energetických rostlin.

Cílové skupiny
Vedle příspěvků k vědecké diskuzi, například k zohlednění a využití služeb ekosystému, slouží projekt společenské informovanosti a zlepšení místní praxe tvorby obnovitelných zdrojů. Díky partnerům by do výzkumného procesu měli být cíleně zapojeni zejména zemědělci. Vypracovaná doporučení k lepšímu řízení tvorby obnovitelných zdrojů mají přispět k otevřenosti ve správě životního prostředí a k politické diskuzi. Aktéři a zájemci o tématiku se mohou účastnit různých projektových akcí a aktivně spolupracovat.
Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal podporuje realizaci projektu veřejnou a vzdělávací činností a slouží jako kontaktní partner v regionu.

Kontakt Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) St. Marienthal 10 02899 Ostritz Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 233
Fax:  +49 (0) 35 823 – 77 250 info@ibz-marienthal.de/ www.loebestein.de

lbestein_bmbf1 lbestein_Fona_cmyk lbestein_PtJ
lbestein_Logo_NL